جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جواد اصفهانی، ابوجعفر

ملقب به جمال الدین، وزیر ایرانی تبار زنگیان (قرن6)

جواد بن سعید بغدادی --> فاضل جواد

جواد پاشا

صدراعظم و مؤلف دوره عثمانی (قرن13)

جواد خان زیاد اوغلی

آخرین خان گنجه قبل از تسلط روسیه بر آن (قرن13)

جوار

رسم عرب در عصر جاهلی که بر اساس آن فرد یا قبیله ضعیف در پناه فرد یا قبیله قوی قرار می گرفت و در اسلام نیز با تغییراتی تـأیید شد.

جوار (اصطلاح فقهی) --> پناهندگی؛امان

جواربیّه --> مُشَبهه

جواز (1)

اصطلاحی در اصول فقه به معنای هر کاری که از نظر شرعی حرام نباشد یا صرفاً کار مباح شرعی

جواز (2)

اجازه مکتوب سلطان یا حاکم برای ورود یا خروج افراد از یک شهر و تأمین امنیت آنان در راه

جواز (3) --> لزوم، اصل

جوالی --> جِزیه

جوالیقی، ابومنصور موهوب بن احمد

ادیب، لغوی و نحوی بغدادی (قرن6)

جوالیقی، هشام بن سالم --> هشام بن سالم جوالیقی

جوامع اسکندرانیین

عنوان مجموعه ای از آثار ترجمه شده جالینوس در دوره اسلامی در موضوع پزشکی

جوامع الجامع --> طبرسی، فضل بن حسن