جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جَنَوی، رضوان بن عبدالله

محدث، زاهد و فقیه مالکی (قرن10)

جِنّه

شهری تاریخی در کشور مالی

جُنَید

چهارمین مرشد طریقت صفوی (قرن9)

جنید بغدادی، ابوالقاسم

صوفی نامدار (قرن3)

جنید بن عبدالرحمان

سردار عرب و عامل هشام بن عبدالملک اموی در سند و خراسان (قرن2)

جنید خان

یکی از رهبران قیام مسلمانان آسیای مرکزی بر ضد حکومت روسیه تزاری و شوروی (قرن14)

جنید سلطانی

نگارگر معروف ایرانی (قرن 8و9)

جنیزه

مجموعه اسناد و مدارک کشف شده در جنیزه کنیسه بن عزرا در فسطاط

جنین

جنین به معنای پوشاندن چیزی از حواس است و به فرزند در شکم مادر از آن رو که پوشیده و پنهان است، جنین گفته می شود.

جو

دانه گیاهی یک ساله، دارای گونه های متعدد که از قدیم خوراک انسان و حیوان بوده است.

جواب/جوابات

سرآغاز عنوان بسیاری از نوشته ها در پاسخ به سؤالات، آراء شبهات، اعتراضات و یا نقدها در موضوعات گوناگون

الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح --> رَدّیه/ ردّیه نویسی

الجواب الفسیح لما لفقه عبدالمسیح --> رَدّیه/ ردّیه نویسی

الجواد، امام

امام نهم از امامان دوازده گانه و یکی از چهارده معصوم

جواد آباد

بخش و شهری در شهرستان ورامین در استان تهران