جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جمیل صدقی --> زَهاوی، جمیل صدقی

جمیله سُلَمیّه

مشهورترین زن خواننده و نوازنده عرب در عصر اموی (قرن1)

جنّ

موجودی پنهان و مستتر از آدمیان، مذکور در قرآن کریم و حدیث که آرا و مباحث مختلفی درباره آن مطرح شده و در فرهنگ عامه نیز طنینی گسترده داشته است. - مطالعات دینی - در فرهنگ عامه و ادبیات

جنّ، سوره

از سوره های قرآن

جَناب

عنوانی احترام آمیز برای بزرگان

جنابت --> غُسل؛طهارت

جُنابَد / جنابذ --> گناباد

جناب دماوندی

خواننده ردیف مجلسی و از منبری خوانان عصر ناصری-مظفری تا اوایل دوره پهلوی دوم (قرن13و14)

جناب شهاب الدین

شاعر و نویسنده دوره ثروت فنون (قرن13و14)

جنّابه --> گناوه

جنّابی، ابوسعید حسن بن بهرام

بنیانگذار دولت قرمطیان بحرین (قرن3)

جنّابی، ابوطاهر سلیمان بن ابی سعید

از مشهورترین پیشوایان دولت کوچک قرمطیان در بحرین که چندین سال وحشت زائران مکه و اهالی جنوب عراق را برانگیخت (قرن4).

جنّابی، ابومحمد مصطفی بن حسن

مورخ عثمانی (قرن10)

جنابی احمدپاشا، مسجد

یگانه اثر سِنان معمار در آنکارا

جُناح --> گناه