جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جمهور، قلعه --> بَذّ

جمهوری -->

جمهوری --> السیاسة

جمهوری اسلامی، روزنامه --> حزب جمهوری اسلامی

در ذیل چاپ شود.

جمهوری اسلامی ایران

نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی، برآمده از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی در ایران که جانشین نظام سلطنتی شد.

جمهوریت، روزنامه --> جراید

قدیمی ترین روزنامه ترکیه با 60 سال سابقه

جمهوری خواه خلق، حزب

یکی از احزاب مهم ترکیه به بنیانگذاری آتاتورک

جمهوری گیلان --> جنگل، نهضت

جمهوری متحد عربی

جمهوری متشکل از مصر و سوریه و یمن در فاصله سالهای 1958-1961

جُمَیّل

خاندانی مسیحی مارونی که در تاریخ سیاسی لبنان در سده چهاردهم بسیار مؤثر و دارای مناصب حزبی و سیاسی مهمی بوده اند. - پیر جمیل: بنیانگذار حزب مسیحی کتائب - بشیر جمیل: رئیس جمهور لبنان - امین و بشیر

جمیل --> جلال و جمال

جمیل بُثَینه --> جمیل بن عبدالله

جَمیل بن دَرّاج

راوی، محدث و فقیه نامدار شیعی (قرن2)

جمیل بن عبدالله

شاعرعرب و از بلند آوازه ترین نمایندگان مکتب عُذری در عصر اموی (قرن1)

جمیل بیگ تنبوری

نوازنده و آهنگساز معروف ترک (قرن13و14)