جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن بِر، محمد بن علی

لغوی و نحوی اهل سیسیل (قرن4و5)

ابن بَرّاج، عبدالعزیز بن نحریر

فقیه و قاضی شیعی امامی لبنانی (قرن5)

ابن بَرَّجان، عبدالسلام بن عبدالرحمان

متکلم، محدث و صوفی اندلسی (قرن6)

ابن برزالی --> برزالی، علم الدّین قاسم بن محمد

ابن بُرغوث،‌ محمد بن عمر

ریاضیدان و ستاره شناس اندلسی (قرن5)

ابن برهون، حسن بن ابراهیم

قاضی و فقیه شافعی عراقی (قرن5و6)

ابن بَرّی، عبدالله

ادیب، نحوی و لغوی عرب (قرن6)

ابن برّی، علی بن محمد

مقری و نحوی مراکشی (قرن7و8)

ابن بزاز --> صفوة الصفا

ابن بسّام، علی بن محمد

شاعر و ادیب بغدادی (قرن3و4)

ابن بسام شنترینی

ادیب و مترجم اندلسی، صاحب "الذخیره فی محاسن اهل الجزیره" (قرن5و6) - تعلق مدخل به گروه تاریخ بررسی شود-

ابن بسطام --> طب الائمه

ابن بَشْران، عبدالملک بن محمد

واعظ، مؤلف و مرجع تقلید حنفی مذهب عراقی (قرن4و5)

ابن بشران، علی بن محمد

محدث بغدادی (قرن4و5)

ابن بَشکوال، خلف بن عبدالملک

مورخ اندلسی (قرن6)