جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جمالیه --> جمال خلوتی؛خلوتیه

الجماهر فی الجواهر --> بیرونی، ابوریحان

جَمبلاط --> جنبلاط

جَمبول --> اولیا آتا

جَمْبُول جَبَیِف

شاعر مردمی قزاق و مظهر سنت شعر شفاهی آن دیار (قرن13و14)

جُمحی --> ابن سَلاّم جُمحی

جمحی، ابودهبل وهب بن زمعة --> ابودَهبَل جُمَحی، وهب بن زمعه

جَمْره (1)

نام سه محل مخصوص در سرزمین منا که حاجیان در روزهای معینی به سوی آنها سنگ می اندازند.

جَمره (2)

نام سه روز در زمستان که در باورهای عامیانه اعراب و ایرانیان قدیم تغییرات آب و هوایی خاصی را به این روزها نسبت می دادند.

جم سلطان

شاهزاده عثمانی، پسر کوچک سلطان محمد فاتح (قرن9و10)

جمشید

از شاهان اسطوره ای ایرانی

جمشید کاشانی --> کاشانی، غیاث الدین جمشید

جمشید و خورشید

داستان عاشقانه کهنی که چند شاعر ایرانی و ترک آن را در قالب مثنوی سروده اند.

جمشیدی --> چهار اویماق

جمشیدیان، ارباب جمشید

تاجر بنام، نخستین نماینده زردشتیان در مجلس شورای ملی و از بنیانگذاران بانک ملی ایران (قرن13)