جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جمال الدین قاسمی --> قاسمی، جمال الدین

جمال الدین قرشی --> جمال قَرشی

جمال الدین محمد بن عبدالرزاق --> جمال الدین اصفهانی، محمد بن عبدالرزّاق

جمال الدین محمد بن عمر

فقیه، ریاضیدان و شارح آثار ریاضی (قرن7)

جمال الدین محمود شیرازی --> شیرازی، جمال الدین محمود

جمال پاشا

سردار و دولتمرد عثمانی و از رهبران برجسته جمعیت اتحاد و ترقی (قرن13و14)

جمال خلوتی

صوفی، مفسر، محدّث و شاعر عثمانی، بنیانگذار شاخه جمالیه طریقت خلوتیه و نخستین شیح برجسته خلوتی در استانبول (قرن9)

جمالزاده، سید محمد علی

داستان نویس پیشگام ایرانی (قرن13و14)

جمال عبدالناصر

از رهبران مهم مبارزات سیاسی ضد نظام سلطانی مصر و دومین رئیس جمهوری این کشور و از پیشگامان ملی گرایی عرب (قرن14)

جمال قَرشی

دانشمند و دولتمرد ترکستانی (قرن7)

جمال ملطی، یوسف بن موسی

فقیه و قاضی حنفی (قرن8)

جمالی

از شاعران ادبیات دیوان و مثنوی سرای دوره سلطان محمد فاتح (قرن9)

جمالی، علی بن احمد

فقیه و شیخ الاسلام حنفی در دوره عثمانی (قرن10)

جمالی اردستانی --> پیرجمال اردستانی

جمالی دهلوی، حامد بن فضل الله

شاعر، تذکره نویس و از مشایخ سهروردیه هند (قرن10)