جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جماعیلی، عبدالغنی بن عبدالواحد

حافظ حدیث و رجال شناس حنبلی (قرن6)

جمال آماسی

خطاط دوره سلطان محمد فاتح (قرن9)

جمال الدین ابوالقاسم بن محفوظ

ستاره شناس عراقی (قرن7)

جمال الدین اصفهانی، محمد بن عبدالرزّاق

شاعر فارسی سرای اواخر دوره سلجوقیان (قرن6)

جمال الدین افغانی --> اسدآبادی، سید جمال الدین

جمال الدین بخاری (1)

ستاره شناسی ایرانی متوطن در چین (قرن7)

جمال الدین بخاری (2) --> حصیری، جمال الدین

جمال الدین ترکی، ابومحمد عبدالله

زبانشناس ترک (قرن8)

جمال الدین حسین اینجو --> فرهنگ جهانگیری

جمال الدین حسینی، عطاءالله بن فضل الله

محدث و خطیب (قرن9و10)

جمال الدین ساوجی، سید جمال الدین محمد بن یونس

زاهد، عارف و از اقطاب طریقت قلندریه (قرن7)

جمال الدین شروانی

وزیر موسی خان و امیرعلی پادشاه، از ایلخانان و خوانین مغول (قرن8)

جمال الدین شَیّال --> شَیّال، جمال الدین

جمال الدین صاعد ترکستانی

دانشمند ایرانی در ریاضیات و نورشناخت (قرن7و8)

جمال الدین عشاقی --> خلوتیه