جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جلگه

بخشی در مرکز شهرستان اصفهان

جلگه رُخ

بخشی در شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان

جلگه زوزن --> زوزن

جلگه سنخواست --> سنخواست

جلگه شوقان

بخشی در مشرق شهرستان جاجرم در استان خراسان شمالی

جلندهر --> جالندَر

جُلَندی بن مسعود

نخستین امام اباضیان در عُمان (قرن2)

جلوت --> خلوت

جَلوَتیه

طریقتی صوفیانه در آسیای صغیر و بالکان

جلوخان

فضایی وسیع در جلو پیشطاق ورودی بعضی از بناهای بزرگ و مهم

جلودی، ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی

از بزرگان شیعه در بصره (قرن3و4)

جلوس

آیین تاجگذاری و بر تخت نشستن پادشاهان و خلفا

جلولاء

شهر و مرکز ناحیه ای اداری در عراق

جلولاء، جنگ

جنگی که در آن مسلمانان سپاه ساسانی را شکست سختی دادند (قرن1)

جلوه، میرزا ابوالحسن

از حکمای شیعی (قرن13)