جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جلال الدین بخاری

مشهور به میرسرخ، عارف و از مشهورترین خلفای شیخ بهاءالدین زکریا و بنیانگذار سلسله جلالیه (قرن7)

جلال الدین بلخی --> مولوی، جلال الدین محمد

جلال الدین تبریزی

از مشایخ سلسله سهروردیه (قرن7)

جلال الدین حسن نومسلمان

امام نزاری و ششمین رهبر اسماعیلیه نزاری در الموت (قرن6و7)

جلال الدین حسین بخاری

ملقب به مخدوم جهانیان، از عرفای سلسله سهروردیه شبه قاره هند (قرن 8)

جلال الدین خوارزمشاه مِنکُبِرنی

آخرین سلطان سلسله خوارزمشاهیان و فرزند ارشد سلطان محمد خوارزمشاه (قرن7)

جلال الدین دوّانی --> دَوانی، جلال الدین محمد

جلال الدین رومی --> مولوی، جلال الدین محمد

جلال الدین سیوطی --> سیوطی، جلال الدین

جلال الدین مخلص

وزیر ارغون خان مغول (قرن7)

جلال الیمنی، حسن بن احمد

فقیه، مفسر و ادیب زیدی مذهب (قرن11)

جلال زاده صالح چلبی

عالم، مورخ، شاعر و مترجم دوره سلطان سلیمان قانونی (قرن10)

جلال زاده مصطفی چلبی

دولتمرد و مورخ عثمانی (قرن10)

جلال ساهر اروزان

شاعر و نویسنده ترک (قرن14)

جلال طبیب، جلال الدین احمد

حکیم، شاعر و طبیب (قرن8)