جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جعفر خُلدی

محدث و عارف بغدادی (قرن3و4)

جعفر زَتَّلی، میرمحمد

شاعر طنزپرداز و هزل گوی اردو و فارسی زبان (قرن11و12)

جعفر علی خان

نواب تحت حمایت بریتانیا در بنگال (قرن12)

جعفر عیانی

تاریخنگار، مؤلف و صاحب منصب عثمانی (قرن10و11)

جعفر قلی خان بختیاری --> بختیاری (2)

جعفر قلی خان قاجار

از سرکردگان قاجار، برادر و سپهدار آقامحمدخان (قرن12و13)

جعفری، محمد تقی

متفکر و عالم دینی (قرن13و14)

جعفری قزوینی --> آصِف خان قزوینی

جعفریه

نام مشترک چند فرقه اسلامی

جعفریه، بقعه --> امامزاده جعفر

جعفریه، کاخ

از کاخهای دوره هودیان در شهر سرقسطه در اندلس (قرن5)

جعفریه، نهضت

سازمان مذهبی-سیاسی سراسری شیعیان پاکستان

جعفی، جابر --> جابر بن یزید جُعفی

جُعفی، خاندان

از خاندانهای مشهور یمنی ساکن کوفه (قرن1)

جَعْل

از مباحث فلسفه و از احکام وجود و ماهیت