جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن بابویه --> صدوق، محمد بن علی

ابن بابویه، خاندان

خاندان معمار و هنرمند ایرانی (قرن6تا8) 1- امام جمال الدین بابویه 2- علی بن احمد 3- حسن بن علی

ابن بابویه، علی بن حسین --> بابویه، آل

ابن بابویه، قبرستان

گورستانی قدیمی در شهر ری

ابن باجه، محمد بن یحیی

فیلسوف، ریاضیدان، طبیب و ستاره شناس اندلسی (قرن6)

ابن بادیس، عبدالحمید بن محمد

مفسر و رئیس جمعیت مسلمین سنی الجزایر (قرن14)

ابن باذِش، علی بن احمد

ادیب و مؤلف اهل غرناطه (قرن 6)

ابن بارزی، عبدالرحمان بن ابراهیم

فقیه شافعی و قاضی شهر حماة (قرن7)

ابن بارزی، هبة الله بن عبدالرحیم

فقیه شافعی و عالم قرائت و حدیث اهل حماة (قرن7و8)

ابن بازیار، محمد بن عبدالله

منجم بغدادی (قرن3)

ابن باصه

نسبت سه منجم مغربی : - حسن بن محمد، سازنده اندلسی آلات نجومی و معدل مسجد جامع قرناطه (قرن8) - احمد بن باصه معمار (قرن7) - ابو جعفر احمد بن حسن، معدل و سازنده آلات نجومی

ابن بخاری، علی بن احمد

محدث و مؤلف حنبلی (قرن 7)

ابن بَخْتویه، عبدالله بن عیسی

طبیب اهل بین النهرین (قرن5)

ابن بدر، محمد بن عمر

ریاضیدان مسلمان اندلسی (قرن7)

ابن بدرون --> ابن عبدون، محمد بن احمد