جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جزیرة الطریف --> طریف

جزیرة العرب

یا "شبه جزیره عربستان"، پهناورترین شبه جزیره جهان واقع در جنوب غربی آسیا

جزیره (1)

خشکی یا قطعه زمینی که دورتادور آن را آب فرا گرفته و کوچکتر از قاره باشد.

جزیره (2)

منطقه ای در بین النهرین شمالی

جزیره ابن عُمر

شهری مرزی بین ترکیه و سوریه

جزیره شریک

شبه جزیره ای در مدیترانه در ساحل شرقی تونس

جزیری، عبدالرحمان بن محمد

فقیه و عالم مصری (قرن14)

جزیری، عبدالقادر بن محمد

فقیه و کاتب حنبلی (قرن10)

جِزیه

مالیات سرانه ای که غیرمسلمانان ساکن در سرزمینهای اسلامی، باید سالانه برای تأمین جان و حفظ دین خود و کسب حمایت دولت اسلامی می پرداختند. - مباحث فقهی - مباحث تاریخی

جزئی و کلی

دو اصطلاح در فلسفه و منطق، در حوزه وجودشناسی، معرفت شناسی و مباحث الفاظ

جسارت --> شجاعت

جسّاسه

موجودی مجهول الهویه در جزیره ای نامعلوم و نام حدیثی از تمیم الداری درباره ظهور دجال

جستانیان

خاندانی ایرانی که در دیلم حکومت می کردند (قرن2-4)

جِسر --> پُل

جِسر، جنگ

جنگ یک روزه مسلمانان و ایرانیان در سال سیزدهم هجرت که به شکست مسلمانان انجامید.