جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جَرَش

شهری در شمال اردن

جرقویه

دو بخش به نامهای جرقویه علیا و جرقویه سفلا و ناحیه ای قدیمی در استان اصفهان - جرقویه علیا - جرقویه سفلا

جُرم

اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

جرم شناسی --> حقوق

جرمی، صالح بن اسحاق

نحوی، لغوی و محدّث (قرن2و3)

جُرهُم

قبیله کهن عرب برخاسته از یمن که چندی زمامدار مکه بودند.

جِرِه و بالاده

بخشی در جنوب شهرستان کازرون در استان فارس

جریب

از واحدهای بسیار کهن برای اندازه گیری سطح و گاهی حجم و وزن

جَرید

منطقه ای در جنوب تونس

جریر بن عبدالحمید

محدّث مشهور، اهل اصفهان (قرن2)

جریر بن عبدالله بَجَلی --> بَجَلی (2)

جریر بن عطیة

شاعر هجوگوی عهد اموی (قرن1و2)

جریری، ابومحمد احمد بن محمد

صوفی و فقیه (قرن3و4)

جریریه --> سلیمان بن جریر رَقّی

جریمه --> جُرم