جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جرجانی، اسماعیل بن حسین

پزشک و نویسنده ایرانی، صاحب آثار پزشکی مهمی به زبان فارسی (قرن5و6)

جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمان

ادیب، نحوی، مؤسس و نظریه‌پرداز بلاغت (قرن5)

جرجانی، میر سید شریف --> میرسید شریف جرجانی

جرجانیّه --> گرگانج

جِرجاوی، عبدالرحیم بن عبدالرحمان

ادیب، شاعر، واعظ و فقیه مالکی مصری (قرن14)

جَرجَر --> اندازه / اندازه گیری

جَرْجَرایا

شهری قدیمی در عراق که تا سده ششم آباد بوده است.

جرجرایی

نام چند تن از کارگزاران و وزیران عباسی و فاطمی: - رجاء بن ابی ضحاک (قرن2و3) - ابوجعفر محمد بن فضل (قرن2و3) - احمد بن اسماعیل بن خصیب (قرن4) - عباس بن حسن بن ایوب (قرن3) - نجیب الدوله ابوالقاسم علی بن احمد (قرن4و5)

جِرجِنت

شهری قدیمی در سیسیل

جرجیر --> تره تیزک

جرجی زیدان

ادیب، مورخ و روزنامه نگار لبنانی (قرن13و14)

جِرجیس

از پیامبران دوره فترت بنا بر برخی قصص اسلامی

الجرح و التعدیل

از مهمترین کتابها در دانش جرح و تعدیل،‌ تألیف ابن ابی حاتم رازی (قرن3و4)

جرح و تعدیل

شاخه ای از علوم حدیث و اصطلاحی در آن، ناظر به ارزیابی وثاقت و عدم وثاقت راویان و معیارهای آن

جرسیف --> گرسیف