جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جراحیّه

یکی از مهمترین شاخه های طریقت خلوتیه در استانبول و سرزمینهای بالکان در قرن دوازدهم و سیزدهم و یکی از فعالترین طریقتهای صوفیانه در ترکیه امروز

جِرانَ العَود، عامر بن حارث

شاعر جاهلی

جراید

- کلیات - ایران - قلمرو عثمانی - ترکیه - جهان عرب زبان - افغانستان - آسیای مرکزی - قفقاز - مسلمانان روسیه و تاتارستان - هند و پاکستان - آسیای جنوب شرقی - چین و ژاپن - جراید هوسایی - افریقای شرقی - افریقای جنوبی

جرایه --> جیره؛مواجب

جُرباذقان --> گلپایگان

جرباذقانی، نجیب الدین --> نجیب الدین جرباذقانی

جَربه

نام جزیره ای در مدیترانه مرکزی، واقع در جنوب خلیج قابس در تونس

جربه، جنگ

نبردی دریایی بین ناوگان عثمانی و متفقین اسپانیایی و ایتالیایی در نزدیکی جزیره جربه (قرن10)

جِرجا

شهری از مدیریه (شهرستان) سوهاج در مصر علیا واقع در ساحل غربی رود نیل

جرجان

ولایت و شهری در شمال ایران، و نیز مجموعه آثار باستانی - ولایت و شهر جرجان - آثار باستانی

جرجان، دریا --> خزر، دریا

جرجانی، ابوالحسن علی بن عبدالعزیز

ادیب، شاعر، فقیه و قاضی شافعی و متکلم معتزلی (قرن4)

جرجانی، ابوالمحاسن --> تفسیر گازر

جرجانی، ابوسعید

ریاضیدان و هندسه دان ایرانی (قرن4)

جرجانی، احمد بن هیثم --> جامع الحکمتین