جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن ام مکتوم

صحابی و مؤذن پیامبر (ص)

ابن امیر حاج، محمد بن حسین

عالم، ادیب و شاعر شیعی اهل نجف (قرن12)

ابن امیر حاج، محمد بن محمد

فقیه، اصولی و مفسر حنفی (قرن9)

ابن اُمَیل، ابوعبدالله محمد

عالم و کیمیادان مصری (قرن4)

ابن امین، ابراهیم بن یحیی

محدث، مورخ و لغت شناس اندلسی (قرن5و6)

ابن انباری، عبدالرحمان بن محمد

نحوی و لغوی عرب (قرن6)

ابن انباری، محمد بن قاسم

ادیب، نحوی، لغت شناس، مفسر و عالم قرائات بغدادی (قرن3و4)

ابن انعم، عبدالرحمان بن زیاد

قاضی و محدث (قرن1و2)

ابن اهتم، عمرو بن سنان --> عمرو بن اَهتم

ابن اهدل، ابوبکر بن ابی القاسم

صوفی شامی (قرن11)

ابن ایاس، ابوالبرکات محمد بن احمد

مورخ مصری (قرن9و10)

اِبْنِ ایّوب، عبدالله بن علی

پزشک شافعی مذهب دمشقی (قرن8و9)

ابن بابا کاشانی، ابوالعباس احمد

معروف به ابن بابه، مؤلف ایرانی دوره سلاجقه و صاحب کتاب «الراس مال الندیم» (قرن4و5)

ابن بابشاذ، طاهر بن احمد

از بزرگترین علمای نحو در مصر (قرن5)

ابن بابک، عبدالصمد بن منصور

شاعر ایرانی تبار عرب (قرن5)