جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جُبَیر بن مُطعِم بن عدی

از صحابه پیامبر (ص) و نسب شناس (قرن1)

جَبیره

مبحثی فقهی درباره طهارت

جُبیل (1)

قضا(شهرستان) و شهری بندری در مغرب لبنان

جُبیل (2)

شهر صنعتی و بندری در مشرق عربستان سعودی در ساحل جنوبی خلیج فارس

جُبیله

شهری در عربستان سعودی

جَتّ

قوم بزرگ هندی

ججل/ ججلی --> جیجل / جیجلی

جُحا

شهرت مردی ساده لوح که حکایتها و لطایف بسیاری به او منسوب است (قرن2)

جحد، سوره --> کافرون، سوره

جَحْظَه بَرمَکی، ابوالحسن احمد بن جعفر

ندیم، خنیاگر، شاعر و گزارشگر معتبر اخبار نغمه سرایان عصر نخست عباسی (قرن3و4)

جحی --> جُحا

جَحیم -->

جُداله --> گُداله

جَدّ بن قیس

صحابی انصاری از طایفه بنی سَلِمه (قرن1)

الجُدَری و الحَصْبَة

رساله ای عربی درباره دو بیماری آبله و سرخک، تألیف زکریای رازی (قرن3و4)