جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جایزان

بخش و شهری در شهرستان امیدیه در استان خوزستان

جایزه --> هدیه

جاینی، آیین

یکی از مذاهب مهم هندی که پیروان آن در طول تاریخ سیاسی، اجتماعی و اعتقادی خود ارتباط مستمری با مسلمانان هند داشته اند.

جَبّ، قاعده

قاعده ای در فقه درباره زایل شدن کارهای دارای عقوبت و زیان که تازه مسلمان در دوره کفر انجام داده است.

جُبّادار

عنوان رئیس کارخانه های اسلحه سازی و اسلحه خانه های دولتی در ایران و عثمانی

الجبّار

از اسماء حسنای الهی

جبّار

از صورتهای فلکی

جبارلی، جعفر

داستان نویس، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و کارگردان آذربایجانی (قرن14)

جبال (1)

قسمتی از مناطق کوهستانی غرب ایران در اصطلاح جغرافیانویسان قدیم اسلامی

جبال (2) --> رقیم

جبال بارز

بخش و شهری در شهرستان جیرفت در استان کرمان

جبال بارز (رشته کوه) --> بارز

جبایت --> جِزیه؛خراج؛زکات

جُبّائی، ابوعلی محمد بن عبدالوهاب

متکلم مشهور معتزلی (قرن3و4)

جُبائی، ابوهاشم عبدالسلام بن محمد

متکلم معتزلی (قرن3و4)