جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جامَگی

اصطلاحی تقریباً به معنای حقوق و مواجب که از قرن پنجم در تشکیلات مالی و اداری برخی از دولتهای اسلامی رایج شد.

جام گیتی نما (1) --> میبدی، قاضی میرحسین

جام گیتی نما (2) --> طوسی، خواجه نصیرالدین

جاموس --> گاومیش

جامو و کشمیر

ایالتی مسلمان نشین در شمال هند

جامو و کشمیر، بحران --> کشمیر

جامه دار

متولی تهیه و نگهداری لباسهای شاه و خلعتهایی که به کارگزاران حکومتی اعطا می شد در دوران متاخر، مسئول نگهداری لباس در حمام.

جامی، احمد --> احمد جام

جامی، نورالدین عبدالرحمان بن احمد

شاعر، ادیب و صوفی نامدار ایرانی (قرن9)

جان

اصطلاحی در ادبیات عرفانی

جانباز --> بند بازی

جانبازان

نام گروهی نظامی در دوران عثمانی

جانبختار/ جانبختان / جان بخشان --> تَسییر

جان بُلاط، ابوالنصر

دولتمرد و سلطان مملوکی برجیه مصر (قرن9 و10)

جانبیردی غزالی --> سلیمان قانونی