جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جامع العلوم، علی بن حسین

ادیب، نحوی و مفسّر (قرن6)

الجامع الکبیر(1)

اثری مهم در فروع فقه حنفی به عربی، تألیف محمد بن حسن شیبانی (قرن2)

الجامع الکبیر(2)

یکی از جوامع حدیثی اهل سنت به عربی، اثر جلال الدین عبدالرحمان سیوطی (قرن9و10)

جامع المعانی

برگزیده آثار منظوم و منثور ترکی و فارسی شاعران و نویسندگان قرنهای ششم تا دهم.

جامع النظائر

مجموعه شعری مشتمل بر نمونه های اشعار بعضی از شعرای سده های هفتم تا دهم آناطولی (قرن10)

جامع اموی --> دمشق

جامع بهادرخانی --> جونپوری، غلامحسین

جامعة الدول العربیه --> اتحادیه عرب

جامعة العثمانیه --> عثمانیه، دانشگاه

جامع حدیث

گونه ای مجموعه حدیثی

جامع عباسی

اولین رساله عملیه به فارسی بر پایه فقه امامی، تألیف شیخ بهائی (قرن10و11)

جامع کبیر

مسجد جامع شهر سامرا که در دوره متوکل عباسی ساخته شد (قرن3)

جامع کبیر، کتابخانه

مجموعه ای شامل سه کتابخانه واقع در مسجد جامع شهر صنعا

الجامع لاحکام القرآن --> تفسیر قرطُبی

الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة

تألیف گیاهشناس و داروشناس نامدار اندلسی، ضیاء الدین ابومحمد عبدالله مالقی مشهور به ابن بیطار