جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن اَکفانی،‌شمس الدین محمد

طبیب، منجم و ادیب مصری(قرن8)

ابن الامین محمود کمال

ادیب، شرح حال نویس و نویسنده ترک (قرن13و14)

ابن البختری، حفص

از اصحاب امام صادق (ع)

ابن البیّع --> حاکم نیشابوری، ابوعبدالله محمد بن عبدالله

ابن الحاج

عنوان برخی از نحویان، شعرا و ادبای اندلسی: - ابوالعباس محمد بن احمد(نحوی) (قرن 7) - شیث بن ابراهیم (شاعر)(قرن 6) - ابراهیم بن عبدالله (شاعر)(قرن8) - ابوالعباس احمد بن محمد (نحوی)(قرن 13) - ابوعبدالله محمدبن حمدون (نحوی) (قرن 13) - احمد بن محمد بن عثمان

ابن الحاج، حمدون بن عبدالرحمان

مفسر، فقیه و ادیب مالکی مغربی (قرن13)

ابن الحاج البلفیقی --> بِلِّفیقی (بَلْفیقی)، ابوالبرکات

ابن الدثنه، زید

در شمار صحابه شرکت کننده در جنگهای بدر و احد (قرن1)

ابن الوقت --> وقت

ابن الولید، علی بن محمد

پنجمین داعی مطلق اسماعیلیان مُسْتَعلی یمن (قرن7)

ابن اماجور --> بنو اماجور

ابن امام الکاملیه

محدث و مفسر مصری (قرن9)

ابن امام شلبی، ابوعمرو عثمان

ادیب و مورخ اندلسی (قرن6)

ابن امشاطی، محمود بن احمد

طبیب و فقیه اهل قاهره(قرن10)

ابن ام قاسم، حسن

ادیب، فقیه، نحوی و مفسر مالکی مذهب مغربی (قرن8)