جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جالیه --> مهاجرت

جام (1)

ظرفی برای نوشیدن مایعات به ویژه شراب

جام (2)

کاربرد جام در ادبیات فارسی و عرفان - در ادبیات فارسی - در عرفان

جام (3) --> تربت جام

جام (4) --> غور (1)

جاماسب حکیم

نام دانشمند نیمه افسانه ای ایران پیش از اسلام

جام جم (1) --> جمشید؛جام (2)؛کیخسرو (1)

جام جم (2) --> اوحدی مراغه ای، رکن الدین

جام جهان نما (1) --> دشتکی، غیاث الدین منصور

جام جهان نما (2) --> جمشید؛جام (2)؛کیخسرو (1)

جام جهان نمای --> بهمنیار بن مرزبان

الجامع

از اسماء الحسنی

جامع، مسجد

پرستشگاه باشکوه مسلمانان که معمولاً در بخشهای اصلی شهرها بنا می شود و مرکز اجتماع مردم در آیینهای عبادی بویژه نماز جمعه و گردهماییهای سیاسی، اجتمایی و تعلیمی است.

جامع آدمیت

از انجمن های شبه ماسونی ایران درعصر مشروطیت به رهبری عباسقلی خان قزوینی مشهور به آدمیت (13و 14)

جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعة

کتابی جامع شامل احادیث فقهی به عربی، اثر اسماعیل معزّی ملایری که با پیشنهاد و نظارت حاج آقا حسین بروجردی تألیف شد.