جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جابلقا و جابلسا

نام دو شهر تمثیلی در جغرافیای قدیم به ترتیب در سرحد مشرق و مغرب و تأویلهای فلسفی و عرفانی از این دو شهر

جابی --> مالیات

جابیه

شهری قدیمی و با اهمیت در قرون اولیه اسلامی در جنوب سوریه کنونی و امروزه نام قریه‌ای در همان موضع

جاپَلَق

بخش و ناحیه ای قدیمی در شمال شرقی استان لرستان

جاپلقی،علی اصغر --> جاپلقی، محمد شفیع

جاپلقی، محمد شفیع

فقیه، محدث و رجالی امامی (قرن13)

جات --> جَتّ

جاثلیق طیب، ابوالفرج --> ابن طیب، ابوالفرج عبدالله

جاثی

از صُوَر فلکی نیمکره شمالی آسمان، به معنی بر زانو نشسته

جاثیه، سوره

از سوره‌های قرآن

جاجَرم

شهرستانی در جنوب غربی استان خراسان شمالی و نیز شهری قدیمی در خراسان

جاجرمی، محمد بن بدر --> بدر جاجرمی، بدرالدین بن عمر

جاجرود

رودی دائمی در استان تهران در حوزه آبریز دریاچه نمک در استان قم

جاجیم

دست‌بافته‌ای پشمین، منقّش و غالباً مخصوص نواحی سردسیر

جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر

متکلم، ادیب و مؤلف کثیرالتألیف معتزلی، اهل بصره (قرن2و3) - شرح حال، آثار - آرای کلامی