جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ثلث، خط

از خطوط ششگانه (اقلام ستّه) اسلامی

ثُلثان --> تاجریزی

ثلج چینی --> نمک چینی

ثُمالی، ابوحمزه ثابت بن دینار

راوی، محدّث و مفسر امامی و از اصحاب امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام (قرن2)

ثُمالی، عبدالله بن قُرط

از صحابه پیامبر و امیر حِمْص در صدر اسلام

ثمامة بن اَشرَس نمیری

متکلم معتزلی (قرن2و3)

ثمره

رساله کوچکی شامل حدود یکصد جمله کوتاه درباره احکام نجوم و تأثیر آن در شئون گوناگون زندگی، منتسب به بطلمیوس که مترجمان دوره اسلامی در جریان نهضت ترجمه آن را از یونانی به عربی ترجمه کردند.

ثَمَن --> بیع

ثمود

از اقوام باستانی شمال غربی شبه جزیره عربستان که بر اساس آیات قرآن کریم به سبب انکار قیامت و نافرمانی دچار عذاب الاهی شدند. - در منابع تاریخی - در قرآن

ثمودی

اصطلاح بی مسمّای امروزی برای همه انواع خطوط کتیبه های باستانی شمال عربستان

ثَمینی، عبدالعزیز بن ابراهیم

فقیه و متکلم معروف اباضی (قرن12و13)

ثناءالله پانی پتی --> پانی پتی، ثناءالله

ثنایی فراهانی، میرزا عیسی --> قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی

ثنایی مشهدی، خواجه حسین

قصیده سرای ایرانی (قرن10)

ثنویت

اعتقاد به وجود دو خالق و مدبر در عالم