جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ثعالبی، عبدالعزیز

متفکر و مبارز سیاسی تونسی و بنیانگذار حزب آزادیخواه قانون اساسی در تونس (قرن13و14)

ثعالبی، عبدالملک بن محمد

ادیب، شاعر، لغوی و کاتب نیشابوری (قرن4و5)

ثعالبی مرغنی، ابو منصور --> غررالسیر

ثعلب، احمد بن یحیی

پیشوای کوفیان در نحو و لغت و از راویان شعر عرب (قرن3)

ثعلبة بن حاطِب انصاری

صحابی پیامبر، که در غزوه بدر واحد شرکت داشت.

ثعلبة بن عمرو --> غسّانیان

ثعلبة بن میمون

فقیه و محدّث شیعی و از اصحاب امام جعفرصادق و امام موسی کاظم علیهم السلام

ثعلبة بن یزید

محدث کوفی و رئیس شرطه حضرت علی (قرن1)

ثعلبی، ابواسحاق --> ثعالبی، ابواسحاق احمد بن محمد

ثَعلبیه

داستانی منظوم به ترکی آذربایجانی سروده محمدباقر خلخالی

ثغور

اصطلاحی برای نقاط ورودی میان دارالاسلام و دارالحرب - در منطقه سرحدی (قلمرو) مسلمانان و روم شرقی - در اندلس

الثقات --> ابن حبّان، ابوبکر محمد بن حبّان

ثقة الاسلام

عنوانی عام برای احترام و تعظیم عالمان امامیه

ثقة الاسلام تبریزی، میرزا علی

عالم دینی و نویسنده و مبارز مشروطه خواه آذربایجانی (قرن14)

ثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد

محدّث، فقیه، مورخ و مؤلف پر اثر شیعه امامی (قرن3)