جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن اسفندیار --> تاریخ طبرستان

ابن اسلمی، عبدالله بن محمد

فقیه مالکی مذهب اندلسی (قرن 5)

ابن اَشْتَرْکونی، محمد بن یوسف

ادیب، محدث، مقامه نویس و شاعر اندلسی (قرن 6)

ابن اشعث، عبدالرحمان بن محمد

از قبیله بزرگ کنده حضرموت و از رجال نظامی و سیاسی بنی امیه(قرن1)

ابن اشعث، محمد بن محمد

محدث و فقیه امامی (قرن3و4)

ابن اشناس،‌ حسن بن محمد

محدث و فقیه شیعی ایرانی (قرن4و5)

ابن اُشنانی، عمر بن حسن

قاضی و محدث بغدادی (قرن 4)

ابن اعثم کوفی

مورخ، شاعر و محدث (قرن2و3)

ابن اعرابی، احمد بن محمد

محدث و مورخ بصری (قرن3 و 4)

ابن اعرابی، محمد بن زیاد

ادیب و شاعر مکتب کوفه (قرن2و3)

ابن اعلم، علی بن حسین

منجم و فیلسوف دربار عضدالدولهء دیلمی و صاحب زیج العضدی (قرن 4)

ابن افضل، ابوعلی احمد --> افضل کُتیفات

ابن افلیلی، ابراهیم بن محمد

لغوی و ادیب قرطبی (قرن 4)

ابن اقبرس، علی بن محمد

مؤلف شافعی اهل قاهره (قرن9)

ابن اقلیشی، احمد بن معد

محدث، ادیب و صوفی اندلسی (قرن6)