جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تیمور، محمود --> محمود تیمور

تیمورتاش، حسام الدین --> اَرْتُقیان

تیمورتاش، عبدالحسین

ملقب به معززالملک و سردار معظم خراسانی، دولتمرد دوره قاجاریه و پهلوی (قرن13و14)

تیمورتاش اوغوللری

خاندانی در خدمت سلاطین ترک (قرن8و9)

تیمورتاش چوپانی

از امرای دوره ایلخانیان و فرزند امیر چوپان (قرن 8)

تیمورسلطان --> شیبانیان

تیمورشاه دُرّانی

دومین شاه افغانستان از سلسله درانی و بزرگترین پسر احمد شاه درانی (قرن12و13)

تیمور گورکان

بنیانگذار سلسله تیموریان (قرن8و9) - مناسبات خارجی تیمور

تیمورملک

سپهسالار سلطان محمد خوارزمشاه و امیر خجند (قرن7)

تیمورنامه --> هاتفی خرجردی، عبدالله

تیموری

ایل ترک یا مغول تبار خراسان و یکی از ایلات چهاراویماق

تیموریان

سلسله ای از نوادگان تیمور گورکان که در ایران حکومت کردند (قرن9و10) - تاریخ - ادبیات - هنر و معماری - سکه شناسی

تیموریان هند --> بابریان

تین --> انجیر

تین، سوره

نودو پنجمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف