جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تیتومیر/ تیتومیان، سید میرنثارعلی

از مسلمانان مبارز ضداستعمار و رهبر قیامهای دهقانی بنگال (قرن12و13)

تیجانیه --> تِجانیّه

تیر(1)

نام چهارمین ماه سال در تقویمهای مختلف ایرانی

تیر (2)

ابزاری برای شکار و جنگ به شکل میله ای باریک و نوک تیز با ملحقاتی همچون پر و پیکان و سوفار که آن را با کمان پرتاب می کنند.

تیران --> تیران و کَرْوَن

تیرانا

پایتخت جمهوری آلبانی

تیراندازی --> سَبْق و رمایه

تیران و کَرْوَن

شهرستانی در استان اصفهان، به مرکزیت شهر تیران

تیرگان

جشن باستانی ایرانیان در سیزدهم تیرماه

تِیرَمَردان

در گذشته ناحیه و شهری کوچک در فارس، میان نوبندجان/ نوبندگان و شیراز

تیره

شهری در جنوب غربی آناطولی، در جنوب شرقی ازمیر

تیره بولی

شهری در ساحل دریای سیاه در ترکیه

تیز --> طیس

تیزنیت

شهری در جنوب غربی مراکش

تیسفون

ویرانه های پایتخت زمستانی اشکانیان و ساسانیان، واقع در مشرق عراق