جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تهرانی، لهجه --> تهران

تهرانی، میرزا جواد آقا

فقیه، استاد معارف اعتقادی و مفسر (قرن13و14)

تَهکُم (اصطلاح علم بیان) --> استعاره

تهلیل

گفتن لااله الاالله، مهمترین شعار توحیدی اسلام - واژه - در قرآن و حدیث - در عرفان

تهماسب --> طهماسب صفوی

تَهمان بن عَمرو کِلابی --> طهمان بن عمرو کِلابی

تهمت --> بهتان

تهمورث --> طهمورث

تهوّر --> شجاعت

تیاذُق/ تیاذوق

پزشک مخصوص حجاج بن یوسف ثقفی، حاکم اموی عراق (قرن2)

تیّانی --> تمام بن غالب

تیبریاس --> طَبَریّه

تیبستی

مهمترین رشته کوه صحرای افریقا در شمال جمهوری چاد

تیپوتیپ --> مُرِجبی، حامد بن محمد

تیپوسلطان

مسلمان مبارز ضد استعمار، اهل میسور (قرن12)