جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تَهافُتُ التَهافُت

از بزرگترین آثار کلامی- فلسفی ابن رشد به عربی و جوابیه او به تهافت الفلاسفه غزالی (قرن6)

تهافت الفلاسفة

عنوانی مشترک برای کتابهایی در رد فلسفه و نقد آرای فیلسوفان

تِهامَه

دشتی ساحلی در امتداد دریای سرخ در مغرب شبه جزیره عربستان

تهامی، علی بن محمد

شاعر عرب (قرن5)

تهانِسَر --> تَهانیسَر

تَهانَوی، اشرفعلی بن عبدالحق

واعظ و عارف و مؤلف حنفی (قرن13)

تَهانَوی، حاجی اِمدادالله

عارف هندی سلسله چشتیه صابریه (قرن13و14)

تَهانَوی، محمد اعلی (علی)

دانشمند هندی (قرن12)

تَهانیسَر

شهری در شمال هندوستان

تهانیسری، شیخ احمد

ادیب، شاعر، فقیه و صوفی شبه قاره (قرن8و9)

تَهانیسَری، شیخ جلال الدین

از بزرگترین مشایخ سلسله چشتیه صابریه (قرن10)

تَهانیسَری، نظام الدین بن عبدالشکور

صوفی، عالم و فقیه شبه قاره و از مشایخ سلسله چشتیه صابریه (قرن11)

تَهَجُّد

شب زنده داری برای نماز شب و تلاوت قرآن و ذکر خداوند و آمرزش خواهی

تهذیب

اصطلاحی عرفانی و اخلاقی

تهذیب الاحکام

از منابع مهم فقهی و یکی از کتابهای چهارگانه حدیث شیعه، از محمد بن حسن طوسی، دانشمند امامی (قرن5)