جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن ادریس --> احمد بن اِدریس

ابن ادریس، ابوعبدالله محمد بن ادریس

وزیر و ادیب مراکشی(قرن13)

ابن ادریس حلّی --> حلّی، ابن ادریس

ابن اُدَیّه، عروة بن حُدَیر

از نخستین خوارج و اولین کسی که گفت "لا حکم الا لله" (قرن1)

ابن اذینه --> عُرْوَة بن أُذَیْنَة

ابن اُذینه، عمر بن محمد

راوی حدیث، از اصحاب امام موسی کاظم (ع) (قرن2)

ابن ارمنازی، ابوالفرج غیث بن علی

مورخ، محدث، نویسنده و ادیب شامی (قرن5و6)

ابن ازرق، احمد بن یوسف

مورخ و جغرافیدان، صاحب تاریخ میافارقین و آمِد (قرن6)

ابن ازرق، علی بن ابی بکر

فقیه شافعی موصلی (قرن6)

ابن ازرق، محمد بن علی

جامعه شناس و منطقی و صاحب نظر در فلسفه تاریخ(قرن9)

ابن ازرق، نافع بن ازرق --> نافع بن ازرق

ابن اسحاق، محمد

از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و از ثقاة سیره نبوی، اه�� مدینه (قرن2)

ابن اسحاق تونسی

منجم و تدوین کنندهء جداولی که در کتاب "منهاج الطالبین لتعدیل الکواکب" از آنها استفاده شده است(قرن 7).

ابن اسد فارقی، حسن بن احمد

شاعر، نویسنده و لغت شناس اهل میافارقین (قرن5)

ابن اسرائیل دمشقی

صوفی و شاعر دمشقی (قرن7)