جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

توحیدی، ابوحیان --> ابوحیان توحیدی

تودّد --> هزار و یکشب

تودِرْمِل

وزیر هندومذهب اکبرشاه در امور مالی (قرن10)

تودَری --> قدّومه

تُودِشک

دهستان و شهری در بخش کوهپایه شهرستان اصفهان

تودمیر --> مُرسیه

توده، حزب --> حزب توده ایران

تورات

تورای عبری به معنای تعلیم و نیز شریعت و قانون که مقصود از آن در متداولترین کاربرد پنج سفر اول کتاب مقدس یهودیان است. - مرور کلی - در سنت اسلامی

توراکینا خاتون

زوجه اوگتای قاآن و نایب السلطنه او (قرن 7)

توران

نام سرزمینی در روایات حماسی و تاریخ داستانی در شمال شرقی ایران

توران پشتی --> تورپشتی، فضل الله بن حسن

تورانشاه (1)

نام چند تن از ملوک ایرانی هرمز (قرن8-10)

تورانشاه (2)

نام دو تن از شاهان سلسله سلجوقیان کرمان (قرن5و6)

تورانشاه (3)

وزیر شاه شجاع و ممدوح حافظ (قرن8)

توربکه، آندریاس هاینریش

خاورشناس آلمانی،‌ متخصص زبانهای شرقی (قرن19)