جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تنگستانیها، قیام

قیام مردم تنگستان در دوره احمدشاه قاجار در برابر اشغالگران انگلیسی (قرن14)

تَنْگْلوشا

صورت تحریف شده نام توکروس ستاره شناس بابلی (قرن1م)

تنگَه --> سکّه

تنگه هرمز

تنگه ای در میان خلیج فارس و دریای عمان

تنوخ

اتحادیه قبایل مختلف عرب پیش از اسلام که سلسله نسب مشترکی را پذیرفته بودند.

تنوخی، خاندان

خاندانی منتسب به قبیله عرب تنوخ که بیشتر آنان اهل علم و حدیث، حنفی مذهب و صاحب منصب بودند (قرن3-5): - ابوالقاسم علی بن محمد - ابوعلی مُحَسن - ابوالقاسم علی بن مُحسَن

تنوخی، داوود بن هیثم --> ابن هیثم تنوخی، داوود

تَنوخی، زین الدین ابوعبدالله محمد

ریاضیدان و ادیب عرب (قرن 8)

تنوخی، عبدالله بن سلیمان

فقیه و فیلسوف و عارف دروزی (قرن9)

تنور --> مطبخ؛نان

تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس --> تفسیر ابن عباس

تنوین

حرف ن ساکن و زائدی در عربی که لفظا پس از مصوتهای کوتاه می آید و با دوبار نوشتن آنها نشان داده می شود.

تِنّیس

شهری در بخش شرقی دلتای نیل واقع در مصر

تنّیسی

نسبت تعدادی از محدثان و راویان اهل سنت منصوب به تنیس مصر (قرن2-4)

تِنیّن

صورت فلکی