جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تنقیح مناط

اصطلاحی در اصول فقه

تنکابن

شهرستان و شهری در مغرب استان مازندران

تنکابنی، حسین بن ابراهیم

حکیم اشراقی شیعی (قرن11)

تنکابنی، سلیمان بن محمد

حکیم، متکلم، فقیه و پزشک شیعی ایرانی (قرن13)

تنکابنی، محمد بن سلیمان

فقیه، ادیب، شاعر، مفسر و رجالی (قرن13و14)

تنکابنی، محمد بن عبدالفتاح

حکیم، فقیه، محدث و اصولی (قرن11و12)

تنکابنی، محمد مؤمن حسینی --> حکیم مؤمن

تنکابنی، محمد ولی خان

سپهدار اعظم، از دولتمردان دورهء قاجار (قرن13و14)

تنکابنی، میرزا محمد طاهر

فقیه، مدرس فلسفه و از رجال سیاسی ایران (قرن13و14)

تنکز، سیف الدین ابوسعید

نایب السلطنه دمشق (قرن7و8)

تَنکِزیّه

نام چند بنای مذهبی و علمی در دمشق و بیت المقدس که به فرمان سیف الدین تنکز، نائب السلطنه دمشق ساخته شد.

تنگ

ظرف مخصوص نگهداری مایعات، شامل سه قسمت اصلی بدنه، گردن و دهانه

تنگری --> تَنری

تنگستان

شهرستانی در استان بوشهر

تنگستانی، باقرخان

رهبر تنگستانیها در مبارزه با اشغالگران انگلیس، در دورهء محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)