جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تَندو خاتون --> دَندی خاتون

تِنِدوس --> بوزجه آدا

تَنری

نام خدای آسمان در زبان ترکی قدیم

تنزیل

واژه ای قرآنی

تنزیل( اصطلاح مالی) --> ربا

تنزیه --> تشبیه و تنزیه

تنزیه الانبیاء

کتابی به عربی در کلام نوشتهء سید مرتضی علم الهدی، عالم شیعی (قرن4و5)

تَنَس

شهری در شمال الجزایر، در ساحل دریای مدیترانه

تنسوخ نامه ایلخانی

کتابی به فارسی از خواجه نصیرالدین طوسی در باب کانی ها و احجار کریمه (قرن7)

تَنَسی، ابوعبدالله محمد بن عبدالله

مورخ و ادیب و محدث و فقیه مالکی مغربی (قرن9)

تنظیمات

جنبش اصلاحات در حکومت عثمانی، از 1255 تا چند دهه پس از آن

تنظیمات، ادبیات --> ادبیات جدیده؛ترکی، زبان و ادبیات

تنظیم خانواده --> رشد جمعیت

تنقیح المقال

کتابی جامع در علم رجال به عربی، تألیف شیخ عبدالله مامقانی (قرن13و14)

تنقیح المناظر

کتاب مهمی به عربی در نورشناسی از کمال الدین فارسی (قرن8)