جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تنبکتی، احمد بابا

فقیه مالکی،‌ محدث و زندگینامه نویس سودانی (قرن11)

تنب کوچک --> تُنب، جزایر

تنبور

از سازهای زهی زخمه ای دسته بلند

تنبوری علی افندی --> علی افندی تنبوری

تنبوکتو --> تمبوکتو

تنبیه الاّمة و تنزیه المّلة

مشهورترین رساله درباره مبانی فکری و ابعاد گوناگون حکومت مشروطه نوشته میرزا محمد حسین غروی نائینی (قرن14)

تنبیه الخاطر --> تنبیه الخواطر و نزهة النواظر

تنبیه الخواطر و نزهة النواظر

کتابی به عربی تألیف ورام بن ابی فراس حلّی، فقیه و محدث امامی (قرن6و7)

التنبیه فی الفقه الشافعی

از مهمترین متون فقهی شافعیان تألیف ابواسحاق شیرازی،‌ فقیه شافعی (قرن4و5)

التنبیه والاشراف

کتابی به عربی در تاریخ و جغرافیا از ابوالحسن علی بن حسین مسعودی (قرن 4)

تَنپِنَر، احمد حمدی

شاعر و داستان نویس ترک (قرن14)

تُنجِلِی

استان (ایل) و شهری در آناطولی شرقی در ترکیه

تُنجور --> دارفور

تَنخواه

اعتبار دولتی برای تأمین هزینه های جاری و فوری مؤسسات و مقامات دولتی، نیز حواله مالی

تندگویان، محمد جواد

وزیر نفت دولت محمدعلی رجایی (قرن14)