جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن ابی یعفور، ابو محمد عبدالله

محدث شیعی کوفی و از اصحاب امام جعفر صادق (ع)(قرن2)

ابن ابی یعلی، محمد بن محمد

محدث، اصولی و مورخ و فقیه حنبلی بغدادی (قرن 6)

ابن اُثال

پزشک و داروساز مسیحی (قرن 1)

ابن اثیر

دو برادر ادیب و مورخ موصلی (قرن6): - عزالدین ابن الاثیر - ضیاء الدین ابن الاثیر

ابن اثیر، مبارک بن محمد

محدث، لغوی، مفسر و فقیه شافعی (قرن6و7)

ابن اَجا، محمد بن محمود

قاضی عسکر قاهره (قرن9)

ابن اجدابی، ابراهیم بن اسماعیل

ادیب و لغت شناس طرابلسی (قرن6)

ابن احمر، ابوالخطاب عمرو باهلی --> عمرو بن احمر باهلی

ابن احنف --> عباس بن احنف

ابن اخرم، ابوبکر بن عبدالله

مؤلف در فقه شافعی و نحوی نابلسی (قرن 11)

ابن اخشید، ابوبکر احمد بن علی

متکلم، فقیه و از معتزله بغداد، رئیس فرقهء اخشیدیه (قرن 3 و 4)

ابن اخضر، عبدالعزیز

محدث حنبلی مذهب، مورخ و فقیه بغدادی (قرن6 و 7)

ابن اخوه، ضیاءالدین محمد

فقیه شافعی (قرن7و8)

ابن اخوه، عبدالرحیم بن احمد

محدث و فقیه شافعی بغدادی (قرن 6)

ابن اخی حزام

دامپزشک ایرانی، مؤلف اولین کتاب دامپزشکی در جهان اسلام (قرن3)