جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تمیمی، عبدالعزیزبن حارث

محدث و فقیه حنبلی (قرن4)

تمیمی، محمد بن احمد

پزشک و داروشناس فلسطینی (قرن4)

تمیمی آمدی --> آمدی، عبدالواحد

تمییز

اصطلاحی در نحو

تنابُز --> سُخره

تنازع

اصطلاحی در نحو

تناسب --> مراعات النظیر

تناسخ

اصطلاحی در کلام و فلسفه و عرفان به معنای انتقال روح از جسمی به جسم دیگر

تناقض

اصطلاحی در فلسفه و منطق و از اقسام تقابل

تناوُتی

عنوان برخی رجال اباضی منسوب به قبیله تناوت (قرن 5و6)

تناهی ابعاد

از خواص و عوارض جسم و از مقاصد و مباحث علم طبیعی

تُنب، جزایر

دو جزیره ایرانی در آبهای نیمه ی شرقی و نیمه ی شمالی خلیج فارس

تنباکو --> دخانیات

تنب بزرگ --> تُنب، جزایر

تنبک

از سازهای کوبه ای