جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تمهیدات

اثری مهم در عرفان و اصول طریقت به فارسی از عین القضاة همدانی (قرن6)

تمهید الاصول

کتاب در کلام و اصول عقاید به عربی تألیف شیخ طوسی (قرن5)

تمهید القواعد (1)

کتابی در عرفان نظری به عربی تالیف صائن الدین علی تُرکه اصفهانی،‌ حکیم و عارف (قرن8و9)

تمهید القواعد (2)

کتابی در باره قواعد اصول فقه و زبان عربی از شهید ثانی (قرن 10)

تَمیشَه

شهری قدیمی در مشرق طبرستان قدیم

تمیم

از بزرگترین قبایل اعراب عدنانی (شمالی)

تمیم الداری

صحابی فلسطینی پیامبر (قرن1)

تَمیم بن مُعِّز ِزیری --> زیریان

تمیم بن مُعِّز فاطمی

شاعر تونسی و امیرزاده خاندان فاطمی (قرن4)

تمیمه --> تعویذ

تمیمی، ابوالعرب محمد بن احمد --> ابوالعرب تمیمی، محمد بن احمد

تمیمی، اسماعیل بن محمد

از نخستین رجال برجسته و داعی مذهب دروزی (قرن5)

تمیمی، تقی الدین بن عبدالقادر

عالم و قاضی حنفی مصری (قرن10و11)

تمیمی، رزق الله بن عبدالوهاب

محدث، فقیه و واعظ حنبلی عراقی (قرن5)

تمیمی، سیف بن عمر --> سیف بن عمر تمیمی