جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تلمسانی، ابواسحاق ابراهیم بن ابی بکرانصاری

فقیه مالکی،‌ ادیب و شاعر الجزایری (قرن7)

تلمسانی، ابومدین --> ابومدین تِلمسانی

تلمسانی، عفیف الدین سلیمان بن علی

عارف و شاعر الجزایری (قرن7)

تلمسانی، عمر بن عبدالفتاح

رهبر جنبش اخوان المسلمین مصر (قرن14)

تلمسانی، محمدبن ابی شریف الحسنی --> شریف تلمسانی، محمد بن ابی شریف حسنی

این مدخل به شریف تلمسانی، محمد بن ابی شریف حسنی ارجاع داده شده است، که این ارجاع غلط است. حال برای چاپ های بعدی ارجاع اصلاح شود و به شریف تلمسانی، محمد بن احمد ارجاع شود.

تلمسانی، محمد بن عباس

عالم نحوی و فقیه مالکی الجزایری (قرن9)

تلمسانی، محمد بن محمد --> مَقّری، شهاب الدین ابوالعباس

تلمود

دومین کتاب مهم دینی و مقدس یهودیان پس از عهد قدیم - مرور کلی - آشنایی مسلمانان با تلمود

تلمیح

از صنایع معنوی در علم بدیع

التلویحات اللوحیّة و العرشیّة

از کتابهای فلسفی مهم شهاب الدین سهروردی به عربی (قرن 6)

تلوین و تمکین

از اصطلاحات عرفانی

تَلید بن سلیمان محاربی کوفی

محدث و راوی شیعی (قرن 2)

تماشاخانه --> نمایش

تُماضر --> خَنساء

تمام بن عامر --> امویان