جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تلخیص (1)

اصطلاحی در مکاتبات رسمی عثمانی

تلخیص (2) --> خلاصه نویسی

تلخیص البیان فی مَجازات القرآن

کتابی به عربی در بیان مفاهیم مجازی و استعاری قرآن، تألیف شریف رضی، دانشمند امامی (قرن 4)

تلخیص المفتاح

کتابی در معانی و بیان و بدیع به عربی از محمد بن عبدالرحمان خطیب قزوینی (قرن8)

تَلَس --> طَراز

تَلَعفَری، شهاب الدین محمد بن یوسف شیبانی

شاعر موصلی (قرن7)

تَلَّعُکبَری، ابو محمد هارون بن موسی بن احمد

از محدثان نامور امامیه (قرن4)

تلف

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی مال، خودبخود یا به موجب حوادث

تلفن(درایران)

دومین فناوری مخابرات پس از تلگراف که از نخستین سالهای اختراع، در ایران نیز از آن استفاده شد.

تلفیق

اصطلاحی در فقه اهل سنت به معنای تقلید از چند مذهب فقهی در یک مسئله به گونه ای که صورت مرکب عمل بر طبق هیچیک از مذاهب فقهی نباشد

تلقیح

از موضوعات جدید فقهی و حقوقی به معنای بارور ساختن انسان با ابزار پزشکی

تِلِگدی، ژیگموند

زبان شناس و ایرانشناس مجاری (قرن14)

تلگراف (در ایران)

نخستین دستگاه مخابراتی در ایران

تلمبه چی --> آتش نشانی

تِلِمْسان

شهری در غرب الجزایر - جامع تلمسان