جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تکافل

گونه ای بیمه برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره

تکالیف --> مالیات

تکامل

تطور انواع، نظریه ای علمی که بویژه در زیست شناسی مطرح شده و اهمیت یافته است. - تاریخچه و مواجهه جهان غرب با نظریه تکامل - جهان اسلام و نظریه تکامل - سیر کتاب نگاری عربی درباره تکامل

تکبّر

از رذایل اخلاقی

تکبیر

اصطلاحی دینی

تکبیرة الاحرام

الله اکبر گفتن در آغاز نماز که از واجبات است.

تکثرگرایی --> کثرت گرایی

تَکِدّا

نام منطقه یا مناطقی در مغرب مجموعه ارتفاعات عیر در جنوب قسمت مرکزی صحرای افریقا

تکرور

نام شهری قرون وسطایی، کشوری پادشاهی و قومی در آفریقای غربی، که بعدها به بخشهایی از افریقای غربی مسلمان ، یا همهء آن، اطلاق شده است.

تکریت

شهر و مرکز لِوا/ محافظه (استان) صلاح الدین در عراق

تَکسیله --> حسن اَبدال

تکش، شهاب الدوله

پسر الب ارسلان سلجوقی، والی بلخ و تخارستان (قرن5)

تکش، علاءالدین

از فرمانروایان سلسلهء خوارزمشاهیان (قرن5و6)

تکفّل --> کفالت؛حضانت

تکفور

نام چند تن از امپراتوران روم شرقی و بعدها در منابع اسلامی لقب فرمانروایان روم و ارمنستان صغیر و برخی شهرهای آناطولی