جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن ابی طاهر طیفور، احمد

ادیب و مورخ بغدادی (قرن3)

ابن ابی طی، یحیی بن حمید

مورخ شیعی اهل حلب (قرن6و7)

ابن ابی عاصم، احمد بن عمرو

فقیه و حافظ حدیث (قرن3)

ابن ابی عبیده، حبیب بن مرة

از سرداران اموی در اندلس و آفریقا (قرن2)

ابن ابی عتیق، عبدالله بن محمد

نواده ابوبکر و از ظریفان مدینه (قرن1)

ابن ابی عذیبه، احمد بن محمد

مورخ، راوی و فقیه شامی (قرن9)

ابن ابی عروبه --> سعید بن ابی عروبه

ابن ابی عصرون، عبدالله

فقیه شافعی دمشقی (قرن 6)

ابن ابی عقیل، حسن

محدث، فقیه و متکلم شیعی (قرن4)

ابن ابی عماره --> حفصیان

ابن ابی عمیر، محمد

محدث امامی بغدادی (قرن3)

ابن ابی کُدَیه، ابوعبدالله محمد

اصولی،‌ متکلم اشعری و مقری (قرن6)

ابن ابی لیلی

نام دو راوی حدیث کوفی: - ابوعیسی عبدالرحمن (قرن1) - محمد بن عبدالرحمن (قرن1و2)

ابن ابی مریم، ‌نصر بن علی

عالم علم نحو و قرائت (قرن6)

ابن ابی هُرَیره، حسن بن حسین

فقیه شافعی بغدادی (قرن 4)