جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تقاتیمور --> تغاتیمور

تقاص

اصطلاح فقهی، به این معنا که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.

تقایل --> اقاله عقد

تُقتِمِش --> توقتَمِش

تقدم و تأخر

از اصطلاحات فلسفی و مسائل فلسفه

تقدیر --> قضا و قدر

تقدیم اعتدالین

جابجایی بسیار کند برخوردگاههای دایرةالبروج و استوای آسمانی

تُقرُت

شهری در صحرای الجزایر واقع در شمال شرقی ورقله و جنوب غربی الوادی و جنوب بسکره

تقریب

تلاش علمای اسلامی برای نزدیک کردن پیروان مذاهب اسلامی

تقریرات

عنوان آثاری عمدتآ در فقه و اصول که مؤلفان آنها به مبانی، دلایل و توضیحات استاد خود در دورهء خارج پرداخته اند.

تقریر معصوم --> سُنّت

تقسیم (در منطق) --> تعریف

تقسیمات کشوری

سلسله مراتبی اداری- سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت ادارهء‌‌ آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی - در برخی مناطق جهان اسلام - در ایران

تقصیر --> جهل (2)؛حَجّ؛عُمره

تقطیع --> عَرُوض