جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تفسیر نعمانی

تفسیری روایی منسوب به ابوعبدالله محمدبن ابراهیم کاتب نعمانی، متکلم و مفسر امامی (قرن 4)

تفسیر نورالثقلین --> حویزی، عبدعلی بن جمعه

تفضل حسین خان

ریاضیدان و حکیم شبه قاره هند (قرن12و13)

تفضّلی، احمد

ایران شناس،‌ استاد زبانهای ایرانی دانشگاه تهران و عضو پیوستهء فرهنگستان زبان و ادب فارسی (قرن14)

تفکری، یوسف بن حسن

زاهد و محدث و فقیه شافعی (قرن5)

تفکیک، مکتب --> اصفهانی، میرزا مهدی

تفکیک قوا

اصلی در حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوهء جدا از هم سپرده می شود. - تفکیک قوا در غرب - تفکیک قوا در جهان اسلام

تَفلیس --> افلاس

تفلیس

پایتخت گرجستان و نیز قسمت شرقی گرجستان

تفلیسی، عمربن بندار

قاضی و اصولی و فقیه شافعی (قرن 7)

تفنگ

سلاحی آتشین برای جنگ و شکار

تفنگچی

عنوان سربازان تفنگدار در تشکیلات نظامی صفویان

تفویض

اصطلاحی در حدیث و کلام و عرفان - در حدیث - در عرفان

التَّفهیم

کتابی درباره آموزش مبانی احکام نجوم، نوشته ابوریحان بیرونی (قرن5)

تقابل

اصطلاحی در منطق و فلسفه