جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تفرشی، فیض الله

محدث و فقیه شیعی (قرن11)

تفرشی، مصطفی بن حسین

رجالی و اصولی و فقیه امامی (قرن10و11)

تفرقه (1)

اصطلاحی در بحثها و تحلیلهای اجتماعی، متضاد وحدت و اتحاد

تفرقه (2) --> جمع و تفرقه

تفرید

اصطلاحی عرفانی

تفسیر

دانش شرح و تبیین آیات قرآن که از عهد نزول وحی با شخص پیامبر آغاز شده و پس از رحلت آن حضرت، بتدریج بسط و تنوع یافته و گرایشها و روشهای مختلف در این حوزه پدید آمده است. - کلیات - تفسیر پیامبر - تفسیر اهل بیت - تفسیر صحابه - تفسیر تابعین - تفسیر مأثور - تفسی

تفسیر ابن عباس

مجموعه اقوال تفسیری منسوب به عبدالله بن عباس،‌ از صحابه پیامبر (قرن1)

تفسیر ابن عربی

تفسیری منسوب به ابن عربی نوشته کمال الدین عبدالرزاق کاشانی،‌ عارف ایرانی (قرن8)

تفسیر ابوالفتوح رازی

کهنترین و مشروحترین تفسیر شیعی از ابوالفتوح رازی، متکلم امامیه (قرن 6)

تفسیر ابی الجارود --> تفسیر علی بن ابراهیم قمی

تفسیر الجلالین

تفسیری موجز بر قرآن کریم تألیف جلال الدین محلی و جلال الدین سیوطی (قرن 9)

تفسیر امام جعفر صادق

مجموعه ای از روایات تفسیری با صبغه ای عرفانی- اشاری منسوب به امام جعفر صادق (ع)

تفسیر امام حسن عسکری

از تفاسیر روائی امامیه (قرن3)

تفسیر بیضاوی --> بیضاوی، عبدالله بن عمر بن محمد

تفسیر ثعالبی / ثعلبی --> ثعالبی، ابواسحاق احمد بن محمد