جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تعلیم و تربیت

اصطلاحی در فرهنگ و تمدن اسلامی - مقدمه - آرا و رویکردهای تعلیم و تربیت - تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی

تعلیمیه --> اسماعیلیه (1)

تعوذ --> استعاذه

تعویذ

عباراتی اغلب مکتوب عمدتاً از آیات قرآنی و ادعیة مأثوره برای در امان ماندن از شرور و بلاها

تعویض --> عوض (2)

تعهد --> عقد

تعیّن

اصطلاحی در فلسفه و کلام و عرفان اسلامی - در فلسفه و کلام - در عرفان

تعیینی و تخییری

دو اصطلاح در اصول فقه

تغابن، سوره

شصت و چهارمین سوره قرآن

تغاتیمور

از خانهای مغول و حاکم غرب خراسان و جرجان (قرن8)

تَغار

ظرف سفالین بزرگ و نیز نوعی جوال، واحد اندازه گیری غلات، آذوقه و علوفه لشکر؛ نوعی مالیات غیرنقدی در دوره مغول و ایلخانان؛ نیز راتبه (مستمری) غیرنقدی

تَغازه

شوره زاری ( سَبْخَه ای) در صحرای افریقا

تغریب --> تشریق و تغریب

تُغُزغُز

نام مجموعه ای از قبیله های ترک که در اغلب تاریخنگاری های مغشوش مسلمانان تا اواخر قرن پنجم با عنوان کلی اویغورها به کار رفته است.

تغزل --> قصیده