جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تضمین (اصطلاح فقهی وحقوقی) --> ضَمان

تِطّاوین

شهری در ساحل مدیترانه در شمال مراکش

تطایُر کُتب

یکی از مواقف قیامت و یکی از اعتقادات منصوص اسلامی

تطوان --> تِطّاوین

تطوّع --> احکام خمسه

تطهیر --> طهارت

تطهیر، آیه

بخشی از آیه سی وسوم سوره احزاب که در آن به اراده خداوند بر پاک گردانیدن اهل بیت از پلیدی تصریح شده است و علمای شیعه برای اثبات عصمت امامان به آن استناد می کنند.

تطیّر --> تفأل و تطیر

تُطیلَه

شهر اسپانیایی تودلا، واقع در ملتقای رود ابرو و یکی از شاخه های آن به نام کالش

تعادل و ترجیح --> تعارض ادّله

تعارض ادّله

مبحثی در اصول فقه درباره تقابلِ ادله احکام و روشهای رفع آن

تعاسیف، قیصر بن ابوالقاسم

ملقب به عَلَم الدین و قیصر تعاسیف، ریاضیدان، مهندس، منجم و فقیه حنفی مصری (قرن6و7)

تعاون

واژه ای دینی بر پایه قرآن و حدیث با مضمون اخلاقی

تعاویذی --> ابن تعاویذی، محمد بن عبیدالله

تعایشه --> بَقّاره