جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تصغیر

مبحثی در قواعد عربی و دستور زبان فارسی و ترکی - در عربی - در فارسی

تصنیف

کلامی موزون که همراه با آهنگ خوانده می شود.

تصنیف (در حدیث) --> مصنف

تصور و تصدیق

دو اصطلاح در منطق و فلسفه

تصوف

عنوان قسم عمده ای از سلوک باطنی دینی در عالم اسلام 1) واژگان 2) تصوف از ابتدا تا پایان قرن ششم 3) تصوف در ایران بعد از قرن ششم 4) تصوف در آسیای مرکزی و قفقاز 5) تصوف در شبه قارة هند 6) تصوف در جنوب شرقی آسیا 7) تصوف در چین 8) تصوف در آسیای صغیر و بالکان

تصویب

اصطلاحی در کلام و اصول فقه

تصویر(درفقه) --> مجسمه سازی؛نقاشی

تضاد (1)

از صنایع معنوی در علم بدیع

تضاد (2)

اصطلاحی در منطق و فلسفه و از اقسام تقابل

تضامن --> ضَمان

تضایف --> تقابل؛اضافه (2)

تضحیه --> اضاحی

تضعیف مکعّب

یکی از سه مسئله هندسی مشهور در یونان باستان

تضمّن --> دلالت

تضمین

اصطلاحی در علم بدیع و نحو عربی - در علم بدیع - در نحو